امروز:

بازرس در ثبت شرکت تعاونی


شرکت تعاونی چه نوع شرکتی است؟

شرکت تعاونی به شرکتی گویند که متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که با هدف بر طرف ساختن نیازمندی های مشترک و توسعه وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق همیاری و همکاری متقابل انان می باشد. تعداد اعضای شرکت تعاونی باید بیش از ۷ نفر باشد.
اهداف این شرکت های تعاونی به شرح زیر می باشد:
۱-ایجاد و آماده سازی بستر و امکانات کار با هدف رسیدگی به اشتغال کامل برای همگان.
۲- گسترش و تقویت مشارکت و همکاری عمومی میان تمامی افراد جامعه.
۳-جلوگیری از تمرکز و به جریان انداختن ثروت و سرمایه در اختیار افراد و گروه های خاص به منظور رعایت عدالت اجتماعی.
۴-پیشگیری از کارفرمای تام شدن برای دولت.
۵- در اختیار گذاشتن وسایل کار در دست کسانی که توانایی کار را داشته ولی وسایل موذد نیازشان را ندارند.
۶-جلوگیری از محدودیت،اسراف،تورم،خسارت رساندن به دیگران
ارکان شرکت تعاونی و نحوه اداره آن:

تشکیلات شرکت تعاونی دارای ارکان سه گانه می باشد.مجمع عمومی،هیات مدیره و بازرس
الف-مجمع عمومی:
مجمع عمومی که متشکل از به هم پیوستن اعضای تعاونی یا نمایندگان آن ها می باشد که به دو صورت عادی و فوق العاده دایر می گردد.انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان،رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی و تصویب بودجه سالیانه و تعیین سیاست ها و خط مشی شرکت از وظایف مجمع عادی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت از اختیارات مجمع فوق العاده محسوب می شوند.
ب-هیات مدیره:
هیات مدیره که حداقل ۳ و حداکثر ۷ نفر عضو دارد از میان اعضای شرکت ( شرکاء ) انتخاب می شوند و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده دارند.
اجرای مفاد اساسنامه،اجرای تصمیمات مجمع عمومی،تهیه صورت ها و گزارش های مالی برای ارائه به مجمع عمومی،دعوت از مجامع عمومی و نظارت بر امور جاری و فعالیت های تعاونی و عزل و نصب و قبول استعفای مدیر عامل از جمله وظایف هیات مدیره می باشند.
ج-بازرس یا بازرسان:
بازرس که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود مسئول نظارت بر عملکرد هیات مدیره و اجرای تصمیمات مجمع و اساسنامه است.بازرس همچنین باید از روند صحیح تهیه گزارش مالی و تهیه و تنظیم صورت های مالی شرکت اطمینان حاصل نماید و گزارش خود را تهیه و به مجمع عمومی سالیانه ارائه نماید.
رسیدگی به شکایات احتمالی اعضا از نحوه مدیریت و عملکرد هیات مدیره نیز بر عهده بازرس است و نتیجه را باید به مجمع ارائه دهد.
بازرسان شرکت

برای نظارت در اعمال مدیران شرکت و اطلاع مجمع عمومی از اوضاع و احوال آن ، هر شرکت سهامی باید دارای بازرسانی باشد ، انتخاب آنان از طرف مجمع عمومی بوده و مدت مأموریتشان یک سال است. بنابراین یکی از وظایف مجمع عمومی سالیانه انتخاب بازرسان و در صورت اهمیت شرکت انتخاب علی البدل بازرسان می باشد.
انتخاب بازرسان از تکالیف لازم هر شرکت بوده و قابل اسقاط نیست و طبق ماده ۱۵۳ در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند ، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.
عده بازرسان را اساسنامه شرکت تعیین می نماید و ممکن است یک یا چند نفر باشند . در صورتی که چند نفر به این سمت معین شوند آنها هیئت بازرسی گویند و مانعی ندارد که یکی از آنها به سمت ریاست و بقیه عضو بازرسی باشند ولی در هر حال هر کدام به تنهایی و مشترکاً مسئول مجمع عمومی هستند . انتخاب بازرس از بین سهام داران اشکالی ندارد ولی مجمع عمومی می تواند اشخاص دیگری غیر از شرکاء را به این سمت بگمارد.

اشخاصی که دارای سوابق محجوریت و ورشکستگی و همچنین سوابق جنایت و کلاه برداری باشند نمی توانند به سمت بازرس شرکت انتخاب شوند . هم چنین اشخاصی که قرابت سببی یا نسبی با مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول داشته و یا خود و همسرش از مدیران و مدیر عامل شرکت موظفاً حقوق دریافت می دارند نمی توانند سمت بازرسی در همان شرکت داشته باشند .
حدود اختیارات بازرسان
بازرسان نمی توانند مستقلاً در شرکت عمل نموده و یا مانع کار مدیران باشند ولی حق دارند به دفاتر و سوابق شرکت مراجعه نموده و اوضاع و احوال شرکت را بررسی نمایند . درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و نیز درباره صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی می گذارند اظهار نظر کنند . باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام طبق اساسنامه یکسان رعایت شده است.
بازرسان مکلف اند هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران یا مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مراجع قضائی صلاحیت دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
صلاحیت بازرسان

درباره صلاحیت بازرسان شرکت های سهامی خاص قانون شرایطی قائل نشده زیرا این قبیل شرکت ها از اشخاص معین و محدود تشکیل شده و توسعه زیادی ندارد. ولی درباره شرکت های سهامی عام به موجب آئین نامه مصوب بهمن ۱۳۴۹ که از تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلس گذشته است کیفیت انتخاب بازرسان شرکت های سهامی عام تعیین شده به این طریق: اشخاصی می توانند سمت مزبور را داشته باشند که دارای شرایط زیر باشند :
۱٫ حسن شهرت داشته و پیشینه بد نداشته باشند .
۲٫ تحصیلات داوطلب درجه لیسانس و بالاتر و در رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون انتخاب و یا کانون بازرسان باشد. بنابراین مثلاًشخصی که لیسانس ادبیات است نمی تواند بازرس شرکت سهامی عامی باشد که موضوع آن ساختن ماشین است.
۳٫ اقلاً پنج سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی داشته باشد.
۴٫ به نمایندگی مجلس اشتغال نداشته باشد.
۵٫ در ادارات و مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری در تمام اوقات اداری اشتغال نداشته باشد.
بازرس در ثبت شرکت تعاونی
ماده ۵۰: مجمع عمومی عادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان/ انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تعداد بازرسان باید عدد فرد باشد مثلا یک یا سه نفر
تبصره ۱: در صورت فوق یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس/ بازرسان/ اصلی، هیات مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان/ علی البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت کند.
تبصره ۲: حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
تبصره ۳: تا زمانی که بازرس / بازرسان / جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرس/ بازرسان / قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.
ماده ۵۱: وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
۱- نظارت مستمربر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات
رئیس مجمع منشی مجمع
انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه
۲- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد – صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره، مجمع عمومی ، شخصا و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی است.
۳- رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیات مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص.
۵- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط.
تبصره ۱: بازرس موظف است/ بازرسان موظفند /گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ۱۰روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد. هر یک میتواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد، لیکن کلیه بازرسان باید گزارشر واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارشی ذکر خواهد شد.
تبصره ۲: بازرس/ بازرسان / حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می تواند / می توانند/ بدون حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند/ کنند / و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارد/دارند/.
ماده ۵۲: در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهد که هیأت مدیره و یا مدیر عاملی در انجام وظایف محوله مرتکب تخلقی شده و به تذکرات ترتیب را نمیدهند، مکلف است از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بکند.
اشتراک این مطلب


نوشته شده در : یکشنبه 3 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

علائم غیر قابل ثبت

وجه تمایز محصولات و خدمات شرکت های مختلف برند یا علامت تجاری این شرکت ها می باشد. از این رو امروزه استفاده از این برند یا علامت تجاری به یک امر بسیار مهم مبدل شده است. چرا که نه تنها وجود شمار بسیار زیاد محصولات مشابه در بازار باعث سردرگمی مشتریان شرکت ها در انتخاب محصولات مورد نظرشان شده است بلکه نبود این برند بر روی محصولات و خدمات یک شرکت در واقع محصولات و خدمات این شرکت را بی هویت و بی اعتبار خواهد کرد.

برند می تواند ابزار قدرتمندی باشد تا بواسطه آن تبلیغات صورت بگیرد، مشتریان محصولات را بشناسند، خرید های دوباره از محصول انجام شود، مشتریان وفا دار تعریف شوند، اعتبار شرکت بالاتر برود و در وجهه داخلی و بین المللی شناخته تر شوند و هزاران مزایای دیگر که تنها با داشتن یک برند تجاری قوی و ثبت آن بصورت داخلی و یا بین المللی امکان پذیر می شود.

اهمیت داشتن برند و یا چندین برند در شرکت ها باعث شده تا این روزها شاهد هجوم میلیون ها طرح و ایده برای ثبت به عنوان برند در همه نقاط دنیا باشیم. این موضوع ثبت برند را مشکل تر کرده و به یک چالش برای ذهن طراحان و یک خواسته همراه با اما و اگر برای فعالان اقتصادی مبدل شود.

در این راستا به دنبال پیاده سازی نظام جامع ثبت بین المللی برند به همت کشورهای عضو کنواسیون پاریس در قراردادی  تحت عنوان قرارداد و یا تفاهم نامه مادرید و همچنین پروتکل الحاقی این تفاهم نامه قوانین و مقرراتی اتخاذ و بصورت بین المللی اجرایی شده که هر گونه برند و یا علامت تجاری قابلیت ثبت ندارد. دلیل اصلی این قوانین حمایت محکم تر و با پشتوانه بهتر از برند ها و طرح های تجاری در سطح دنیا است و ضمنا باعث می شود تداخلات و ابهامات کمتر شده و دست طراحان و ایده پردازان برای طراحی برند و یا علامت تجاری باز تر باشد.

در این راستا هر چند هرگونه حرف، عدد، خط و خطوط، تصویر، نشانه، رنگ، برچسب، ترسیم و یا استفاده هم زمان از چندین نمونه از این تعاریف می توانند به عنوان برند به ثبت برسند و هر چند ثبت برند محدودیتی ندارد و حتی در برخی از کشور ها بو ، صدا و مزه هم به عنوان برند ثبت شده است ولی با این وجود استفاده از برخی از علائم و نشانه ها نمی تواند موجبات ثبت برند را فراهم کند.

از این رو سازمان های مالکیت معنوی در هر کشور و یا سازمان بین المللی ثبت برند wipo موظف هستند قبل از ثبت برند طرح را به خوبی بررسی نمایند تا در صورتیکه موارد مشکوک و یا موضوعاتی که ثبت برند را محدود می کند در طرح مشاهده نمودند برند را ثبت نکنند.

علائم تجاری غیر قابل ثبت

به همین منظور مطابق با این قوانین و مقررات و متناسب با تعاریف موجود در قانون تجاری ایران و توافق نامه مادرید می توان علائم تجاری غیر قابل ثبت را به شرح زیر دانست:

    واژه های عام : البته واژه عام تنها در خصوص طبقه و موضوع فعالیت شرکت قابل احراز است. مثلا ثبت واژه لوله برای یک تولید کننده لوله و اتصالات واژه عام محسوب می شود و دست افراد دیگر تولید کننده در این موضوع فعالیت را می بندد. از این رو لوله به عنوان واژه عام برای تولید لوله و اتصالات قابل ثبت نیست.
    واژه های توصیف کنند : واژه های توصیف کننده هم هرگاه در خصوص موضوع و طبقه برند حالت توصیفی داشته باشند قابل ثبت نیستند. مثلا شما می توانید شیرین را برای هر محصولی ثبت کنید به غیر از محصولاتی که با مواد غذایی از جمله شیرینی پزی، شکلات و .. سر و کار دارند . این موضوع خارج از عدالت است که واژه ای مانند شیرین به یک تولید کننده شیرینی انحصار داده شود.
    علائم فریب دهنده و گمراه کننده : معمولا درخواست این نوع ثبت برند مربوط به حوزه خاصی نیست. شما هر گاه از نام و یا اعتبار یک مکان ، یک شناخت و یا یک موقعیت سو استفاده کرده باشید نمی توانید آن برند را به ثبت برسانید. مثلا اگر شما تولید کننده کیف مصنوعی هستید نمی توانید از شکل و یا نام شتر، گاو، گوسفند به عنوان معرف محصولات چرمی در برند خود استفاده کنید و یا نمی توانید از یک مکان جغرافیایی به عنوان مکانی مشهور در تولید چرم طبیعی بر روی برند خود بهره ببرید. دلیل آن هم این است که استفاده از این شکل ها و یا مکان ها باعث ذهنیت اشتباه مشتریان و خرید محصولی می شود که در اصل با خواسته آنها متفاوت است.
    علائم متضاد با اخلاق حنه و نظم عمومی: هر گونه شکل و یا تصویر و حروفی که با معیارهای انسان دوستانه و موازین و هنجارهای حسنه متضاد باشد نمی تواند به عنوان برند به ثبت برسد. البته این موضوع در کشور های مختلف تعاریف متفاوتی دارد. در ایران باید مراقب باشید که نه تنها متضاد با فرهنگ جامعه نباشد بلکه با معیارهای مذهبی و هنجارهای اخلاقی نیز تضاد نداشته باشد.
    استفاده از نشانه های ملی و بین المللی: هر گونه پرچم ، نشان و علائم حکومتی و رسمی در داخل دولت ها و یا خارج از دولت ها که به دولت های دیگر تعلق داشته باشد و یا هر گونه استفاده از نشان های بین المللی و سازمان های چند ملیتی که نمونه آن در سازمان جهانی مالکیت معنوی wipo وجود داشته باشد برای ثبت برند ممنوع است.

البته با استناد به قوانین ثبت بین المللی برند و همچنین مطابق با ماده 32 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در ایران موضوعات مورد درخواست ثبت برند نباید شامل هر یک از موارد زیر باشد . در غیر این صورت برند نمی تواند ثبت شود:

    علامت و یا طرح هایی که قابلیت ایجاد تمایز و تفاوت بین محصولات و خدمات یک شرکت با شرکت یا موسسات دیگر را نداشته باشد
    هر گونه طرح و یا علامتی که با اخلاق و فرهنگ دینی و اجتماعی و موازین فرهنگی و اخلاقی متضاد باشد
    هرگونه علامت تجاری که ادرس اشتباهی به مشتریان داده و باعث ایجاد ابهام و اشباه در مشتریان در خصوص مبدا تولید و یا تولید کننده محصول بشوند.
    هرگونه علامت تجاری که کاملا شبیه یک برند یا علامت تجاری داخلی و یا خارجی دیگر باشند و در واقع کپی شده باشند
    هرگونه علامت تجاری که به شکل بسیار گمراه کننده ای مطابق با برند دیگری طراحی شده باشند ، بخصوص اگر در همان طبقه برند باشند.
    هر گونه برند و یا علامت تجاری که قبلا ثبت شده و مالکیت آن همچنان در دست فرد دیگری باشد
    هرگونه برند و یا علامت تجاری که قبلا ثبت شده و از زمان انقضا آن هنوز شش ماه نگذشته باشد
    هرگونه برند و یا علامت تجاری که فرد دیگری نیز با انتشار آگهی ادعای مالکیت آن را داشته باشد.

البته با رعایت همه این موارد باز هم امکان عدم ثبت برند و یا علامت تجاری بنا بر کارشناسی کارشناسان اداره مالکیت معنوی در ایران و یا سازمان مالکیت معنوی جهانی wipo  وجود خواهد داشت. از این رو اگر متقاضیان ثبت برند یا علامت تجاری طرحی را ارائه نمایند که با رعایت تمامی موارد مورد نظر طراحی شده و فکر می کنند نباید  مشکلی در ثبت آنها باشد این حق را دارند که در صورت رد درخواستشان برای ثبت برند در خصوص آن اعتراض داشته باشند.

برند و یا علامت تجاری باید با دیدگاه و خواسته های شما سنخیت داشته باشد و بتواند مفهوم و دیدگاه شما را به مشتریان انتقال دهد. همیشه در نظر داشته باشید که برند ها متفاوت و خاص بیشتر جلب نظر می کنند و پوشش بیشتری بر مشتریان ایجاد می کنند. از این رو طرح یک برند خاص و ناب هنری است که آینده شما را تضمین می کند.


نوشته شده در : یکشنبه 3 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

فرآیند ثبت شرکت تولید کاغذ و مقوا


• ثبت شرکت تولید کاغذ و مقوا :

جهت ورود به دنیای کسب و کار، اولین اقدام ثبت شرکت است. در حال حاضر، روز به روز به انواع شرکت ها افزوده می شود که بر حسب موضوع و فعالیت، ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان و یا برحسب سهیم بودن دولت در سرمایه آن ها و نسبت این شراکت، قواعد راجع به آن ها متفاوت است.مع ذلک باید توجه داشت که هر چند این شرکت ها گوناگون اند، قالب های عمده آن ها، در واقع همان قالب هایی است که قانون تجارت تهیه کرده است.البته اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالب های دیگر است.امروزه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص از متداول ترین انواع ثبت شرکت می باشند.
لذا شرکت های تولید کاغذ و مقوا را نیز می توان در یکی از دو قالب متداول ثبتی با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رساند. موضوع فعالیت این گونه شرکت ها ( بند دو اساسنامه ) می تواند مواردی همچون تولید، طراحی، اجرا، مشاوره فنی، خرید و فروش، توزیع، واردات و صادرات انواع کاغذ، مقوا، کارتن، ورق کارتن، جعبه و... باشد. در ادامه بعد از توضیح مختصر درباره شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص شرایط و مدارک لازم، و هم چنین مراحل ثبت شرکت تولید کاغذ و مقوا را مورد بررسی قرار می دهیم.

• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در اسم شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود" قید شود.

• شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید کاغذ و مقوا با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد :
الف) شرایط مورد نیاز :
ـ حداقل سرمایه 1,000,000 ریال
ـ تعهد به پرداخت کل سرمایه
ـ وجود حداقل 2 نفر عضو
ب) مدارک مورد نیاز :
- تصویربرابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران
- دو برگ اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
- دو نسخه تقاضانامه
- دو جلد شرکتنامه
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس + 10
- امضای اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز

• شرکت سهامی خاص :
شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. مقدار سرمایه لازم در این شرکت ها نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. توجه داشته باشید که حتماً باید " عبارت سهامی خاص " قبل یا بعد از نام شرکت به صورت واضح قید گردد.

• شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید کاغذ و مقوا سهامی خاص به قرار ذیل است :
الف) شرایط لازم :
ـ حداقل 3 نفرعضو به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
ـ حداقل سرمایه مورد نیاز صد هزار تومان
ـ حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود.
ب)  مدارک لازم :
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضاء
- اخذ مجوز درصورت مجوزی بودن موضوع
- اقرارنامه امضاء شده
- تنظیم وکالتنامه به نام وکیل چنانچه امور ثبت توسط وکیل انجام گردد.

• فرآیند ثبت شرکت تولید کاغذ و مقوا :
1- مراجعه به سایت اداره کل ثبت شرکت ها و ثبت نام در سامانه http://irsherkat.ssaa.ir و پرنمودن فرم های مورد نظر.
2ـ درمرحله بعد باید نام و نوع شخص حقوقی شرکت را انتخاب کنید و سپس در فرم وارد کنید، شما مجاز به انتخاب ۵ نام برای شرکت خود می باشید تا از بین آن ها یکی تأیید شود.
3- سپس موضوع و مدت فعالیت خود ، نشانی شرکت و میزان سرمایه شرکت قید شود.
4- در این مرحله باید سمت و نام شرکاء و سهام هر یک از آن ها را مشخص نمایید، هم چنین اگر شرکت شما دارای شعبه می باشد باید مشخصات و آدرس شعبات خود را ذکر کنید.
5- پس از تأیید اطلاعات نوبت به پر کردن پیش فرض های اساسنامه و شرکتنامه می رسد که باید آن ها را پر کرده و سپس تصویر برابر با اصل آن ها را در سایت بارگزاری کنید.
6- سپس اداره از شما می خواهد که مدارکی را به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید.
7- در پایان پس از تأیید همه مدارک، شماره ثبتی به شما داده می شود و باید آگهی ثبت شرکت که حاوی اطلاعاتی در مورد نام شرکت، نوع فعالیت، مدت و ... می باشد، را در روزنامه رسمی به چاپ برسانید.


نوشته شده در : یکشنبه 3 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

فرآیند ثبت شرکت در آستارا

آستارا ششمین شهر بزرگ استان گیلان و مرکز شهرستان آستارا است . آستارا مهم ترین پل ارتباطی راهبردی میان ایران و جمهوری آذربایجان، دروازه ورود به منطقه قفقاز، دروازه طلایی ورود به اروپا، دارای بزرگ ترین صادرات کشور در زمینه تجارت چمدانی، سومین مرز فعال کشور در زمینه صادرات و واردات، یکی از قدرتمندترین گمرکات کشور با بیش از 200 سال سابقه، رتبه نخست صادرات و بزرگ ترین گمرک زمینی شمال کشور، از امن ترین و پر ترددترین مرزهای زمینی کور، دومین منبع درآمد گمرکی استان گیلان و دارای بیشترین سهم ارزشی صادرات چمدانی در کشور است .

همان طور که ملاحظه می گردد، ظرفیت های خوبی در این شهرستان وجود دارد که می توان از طریق ثبت شرکت، درجهت اجرایی شدن اقتصاد بومی و محلی استفاده نمود . در قانون ایران، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی شامل ایرانی و خارجی می توانند نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند. همچنین چند شرکت ( شخصیت حقوقی) نیز می توانند با هم و بدون وجود اشخاص حقیقی شرکتی مستقل ثبت کنند. با این حال، هر نوع فعالیتی مستلزم نوع خاصی از شرکت می باشد. به بیان ساده تر برای ثبت شرکت، ابتدا بایستی نوع شرکت خود را بشناسیم و در مورد آن اطلاعات لازم را کسب کنیم. در این جا سعی خواهیم کرد شما را با انواع متفاوت شرکت ها و نحوه ثبت آن ها در آستارا آشنا سازیم. با ما در ثبت شرکت فکر برتر همراه باشید.
شرکت های تجاری به انواع زیر تقسیم می شوند :
شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی
در میان شرکت های تجاری، بیشتر شرکت هایی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می رسند شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود هستند.
از جمله مهم ترین تفاوت ها میان این دو نوع شرکت عبارت است از :
1- در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر است در حالیکه  در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار نیاز می باشد.
2- سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید می گردد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل 35 % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و 65 % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند.
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
4- مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت محدود یا نامحدود برای مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند.
5- اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند اما انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است .
6- مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان از بین شرکاء یا خارج از آن ها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتماَ از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند.
7 -تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل تری دارد ، اما برای تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.
8- واگذاری سهام در شرکت های با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکا و پس از ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می شود اما این امر در شرکت های سهامی به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد.
9- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
10- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد.
11- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی 4%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل مجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.
12- در صورتی که بخشی از شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا خواهد بود اما در شرکت های سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت.
13- تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد .شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت می باشند.تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

    نحوه انتخاب نام شرکت

1- از شرایط نام یک شرکت ، داشتن اسم خاص است. اسم خاص اسمی است که تنها به یک فرد و شئ اشاره دارد و همه را شامل نمی شود .مانند . فرزام .اسیا . بیستون .
2- اسامی برای شرکت باید دارای سه سیلاب {اسم خاص} باشد .
3- نام شرکت باید دارای ریشه فارسی بوده و در آن نباید از کلمات یا عبارات انگلیسی استفاده شود.
4- اسامی اتنخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد .برای مثال کلماتی مانند . سپنتا .کاسپین .سپهر و.. شایان ذکر است که برخی اسامی در فرهنگ دهخدا معنادار هستند اما قابل ثبت نیستند .مانند .برنیس . رویال .پرشین .از طرفی دیگر کلماتی مانند ایران قابلیت ثبت را ندارند .
5- نام شرکت نباید با شئونات و قوانین اسلامی در تضاد باشد.
6- از به کار بردن نام های تکراری بپرهیزید. ( لازم به توضیح است اداره ثبت جهت حمایت از حقوق اسامی شرکت های ثبت شده، از ثبت نام هایی که قبلاَ به ثبت رسیده اند خودداری به عمل می آورد).

    مدارک لازم جهت ثبت شرکت در آستارا :

1-  کپی کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت باید در دفاتر اسناد رسمی اصل شوند. ( هیات مدیره ، سهامداران ، بازرسین )
2- نام شرکت
3- موضوع فعالیت شرکت
4- میزان سرمایه شرکت
5-  اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.
6- تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
7-  تعداد سهام شرکت و اعضا ( حداقل ا سهم اعضای هیات مدیره )
8- تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره )
9- تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)
10- آدرس و کد پستی شرکت
11- آدرس و کد پستی تمام اعضا بعلاوه شماره همراه
12- گواهی عدم سوء پیشینه ( تمام اعضای هیات مدیره ، سهامداران ، بازرسین )

    مراحل ثبت شرکت در آستارا

جهت انجام امور ثبت شرکت در آستارا لازم است که پروسه اداری جهت اخذ مدارک مربوط با ثبت شرکت انجام گبرد . این مراحل به شرح ذیل می باشد :
1- تجمیع مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در آستارا
2- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه
3- تنظیم و تدوین مفاد اساسنامه
4- انتخاب نام مناسب برای شرکت
5- ثبت نام اولیه در سامانه اداره ثبت شرکت ها و تنظیم اوراق ثبتی
6- تعیین نام شرکت
7- ارسال اوراق به اداره از طریق پست جهت انجام ثبت شرکت در آستارا
8- بررسی مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها
9- در صورت بلامانع بودن صدور آگهی تاسیس شرکت
10- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت شرکت در آستارا
11- ارسال آگهی جهت انتشار درروزنامه رسمی کشور
12- انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

 
 


نوشته شده در : یکشنبه 3 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

همه چیز در مورد ثبت شرکت های مجازی

شرکتهای مجازی در واقعه هم معنی شبکه شرکت‌ها است.با توسعه و پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و کامپیوترها یک نوع سازماندهی جدید مطرح شد که به آن سازمان‌های مجازی گفته می‌شود که یک نوع توافق همکاری میان شرکت‌‍‌ها است که برای بهره برداری از فرصت‌های تجاری موجود در به هم پیوستن شرکت‌ها به صورت شرکت مجازی می‌باشد. بحث سازمان مجازی برای اولین بار توسط موشیوبتز به صورت بحثی کاملاَ آکادمیک در سال ۱۹۸۶ ارائه شد.بعد از وی محققان دیگر به بحث های متنوع از مفهوم سازمان مجازی پرداختند.
امروزه با رونق گرفتن فعالیت های تجاری،فعالیت بسیاری از شرکت ها به صورت موقتی و مجازی انجام می گیرد.حیات این شرکت ها بستگی به محصولات و فناوری های جدیدی که ایجاد می‌کنند، دارد و وقتی دلایل ایجاد سازمان مجازی ضرورت خود را از دست می دهد پایان حیات سازمان مجازی فرا می رسد.
در شرکت های مجازی با ایجاد یک محیط الکترونیکی هر کس می‌تواند کار خود را از هر نقطه ای از دنیا به راحتی از طریق کانال های ارتباطی مثل اینترنت انجام دهد.در سازمان های مجازی فرآیند بر اساس کامپیوتر، عملیات کسب و کار و سیستم‌های شبکه ای تاسیس می‌شود. با توجه به اینکه شرکت های مجازی در توسعه و پیشرفت بازارخدمات، فعالیت و همچنین استقبال فراوانی از این شرکت‌ها نقش کلیدی به سزایی داشت. امروزه شرکت های مجازی اهمیت بسیاری در ارتقاء بهره وری و استفاده بهینه از نیروی انسانی دارند.

برای مثال، از دهه ۱۹۶۰ در یک دوره ۳۰ ساله طراحی تلفن های خانگی بدون تغییر ماند: شرکت‌ها تولید یک محصول ثابت را شروع می کردند و می دانستند که بازار ثابتی برای آن وجود دارد. با ظهور تلفن های همراه، به عنوان کالای مد، به یکباره زمان حیات خط تولید محصول، در بهترین شرایط، به چند ماه کاهش یافت. همچنین چرخه حیات محصول نیز به کمتر از یک سال کاهش یافت. برای مقابله با این چالش، زنجیره‌های تامین به شکل کنسرسیوم همکاری مشترک شرکای متخصصی درآمدند که به سوی همدیگر می‌رفتند تا مهارت لازم برای بهره‌برداری از یک محصول را به‌دست آورند. این کنسرسیوم، به عنوان یک شرکت توسعه یافته، همانند یک شرکت مجازی بود.

یک شرکت مجازی می تواند به صورت “یک سیستم تحویل دادن راه حلها به مشتری که از اجماع موقت تعدادی از قابلیتهای اصلی (با قابلیت شکل گیری مجدد) تشکیل شده است” تعریف شود. شرکت مجازی از ترکیب توانایی ها و قابلیتهای اصلی مختلف موجود در شبکه شکل می گیرد (در صورت نیاز از قابلیتهای شرکای غیر شبکه ای نیز استفاده میکند). اگرچه شرکتهای مجازی شامل قابلیتهای شرکای مختلف هستند ولی عملکردشان به صورت یک شرکت واحد و شبیه شرکتهای موجود است (طبیعت مجازی بودن). به این ترتیب، مراحل تجاری به وسیله یک شرکت خاص انجام نمی شود، بلکه هر شرکتی یک گره در شرکت مجازی است که ارزشی را به زنجیره محصول می افزاید.

از جمله مزایای این طرح می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
_فراهم شدن بستر لازم برای خلاقیت و نوآوری
_تسریع کار سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی
_پراکندگی جغرافیایی
_فرامرزی بودن فعالیت ها با ثبت شرکت مجازی
_ایجاد بستر ICT
_کاهش هزینه های مربوط به اجاره مکان فعالیت
_افزایش تحرک و انعطاف پذیری زیاد در مشاغل
_مشارکت کنندگان متغیر
_برابری شرکا
_امکان استفاده از نیروی کار دفتری بصورت مشترک بدون نیاز به انجام هزینه بالا
_امکان بهره گیری مشترک از امکانات و تجهیزات اداری
_تجهیز محل کسب و کار به امکانات روز ارتباطی و مخابراتی
_حفظ و گسترش ارتباط با مشتریان و عدم از دست دادن ارتباط آن ها
تمامی این عوامل سازمان ها را به سمت مجازی شدن سوق می دهد.برای راه اندازی این سازمان ها شرایط خاصی باید فراهم گردد که در ذیل به آن اشاره می گردد.
ضوابط و شرایط راه اندازی دفتر کار مجازی یا شرکت:
_دارا بودن دفتر کار یا مکان فعالیت مجهز به امکانات ذیل(دارای سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی که در آن امکان اجاره به غیر لحاظ شده است)
_اتاق جلسات و قرارهای کاری
_اینترنت
_خطوط تلفن ثابت
_امکان دریافت فکس
_یک آدرس پستی ثابت جهت مکاتبات اداری
_نصب تابلو دفتر کار مشترک در ورودی مکان فعالیت
ضوایط و شرایط راه اندازی دفتر کار مجازی یا شرکت
به منظور ارائه خدمات و تسریع کار سرمایه گذران و فعالین اقتصادی بابت اجاره مکان و فعالین اقتصادی بابت اجاره مکان فعایت و کاهش هزینه‌های مربوط به آن و همچنین توسعه بازار فعالیت و خدمات در سطح منطقه و برقراری و حفظ ارتباطات بیشتر و مناسب‌تر بین مشتریان و فعالان اقتصادی، راه اندازی دفتر کار مجازی یا مشترک در منطقه آزاد انزالی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
ضوابط و شرایط راه اندازی دفتر کار مجازی یا شرکت:
-دارا بودن دفتر کار یا مکان فعالیت مجهز به امکانات زیر( دارای سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی که در آن امکان اجاره به غیر لحاظ شده است)
-خطوط تلفن ثابت
– امکان دریافت فکس
– اینترنت
– یک آدرس پستی ثابت جهت مکاتبات اداری
– اتاق جلسات و قرارهای کاری
– نصب تابلو دفتر کار مشترک در ورودی مکان فعالیت
دفتر کار مجازی:
اشخاص حقوقی که اقامتگاه قانونی ندارند می‌توانند به دلخواه برای مدت ۳ماه از صندق پستی یا ۶ ماه استفاده نمایند.
روش شناسی شرکت مجازی:
کلا در تاریخ حیات فعالیت‌ها مرجع و زمان دارند، ولی در روش شناسی توضیحاتی در مورد مرجع و زمان فعالیتها ارایه نمی شود. بنابراین کاربران روش شناسی، خودشان باید مشخص کنند که کدام یک از فعالیتها به موقعیت لحظه ای آنها مربوط می شود. همچنین باید مسیر زمانی و ترتیب اجرایی آنها را مشخص نماید. برای این منظور می تواند از تاریخ حیات ارایه شده الهام بگیرد، ولی همانطور که گفته شد فعالیتها می توانند در مسیرهای دیگر آشکار شوند.
در قسمت اول روش شناسی، نمای کلی فعالیتهای چرخه حیات شبکه شرکت‌ها برای راه اندازی و مدیریت شبکه شرکت‌ها ارایه می شود. در قسمت دوم، راه اندازی و مدیریت شرکت‌های مجازی بیان می شود.ده شرکت برتر حوزه مجازی در سال ۲۰۱۶ از دیدگاه وبسایت

-ده برتر حوزه مجازی سازی در سال ۲۰۱۶ از دیدگاه وبسایت Server Watch
۱- شرکت vmWare
۲- شرکت Microsoft
۳- شرکت Citrix
۴- شرکت RedHat
۵- شرکت Oracle
۶- شرکت Amazon
۷- شرکت Google
۸- شرکت Parallels / Odin
۹- شرکت Huawei
۱۰- شرکت

شرکتهای مجازی در واقعه هم معنی شبکه شرکت‌ها است.با توسعه و پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و کامپیوترها یک نوع سازماندهی جدید مطرح شد که به آن سازمان‌های مجازی گفته می‌شود که یک نوع توافق همکاری میان شرکت‌‍‌ها است که برای بهره برداری از فرصت‌های تجاری موجود در به هم پیوستن شرکت‌ها به صورت شرکت مجازی می‌باشد. بحث سازمان مجازی برای اولین بار توسط موشیوبتز به صورت بحثی کاملاَ آکادمیک در سال ۱۹۸۶ ارائه شد.بعد از وی محققان دیگر به بحث های متنوع از مفهوم سازمان مجازی پرداختند.
امروزه با رونق گرفتن فعالیت های تجاری،فعالیت بسیاری از شرکت ها به صورت موقتی و مجازی انجام می گیرد.حیات این شرکت ها بستگی به محصولات و فناوری های جدیدی که ایجاد می‌کنند، دارد و وقتی دلایل ایجاد سازمان مجازی ضرورت خود را از دست می دهد پایان حیات سازمان مجازی فرا می رسد.
در شرکت های مجازی با ایجاد یک محیط الکترونیکی هر کس می‌تواند کار خود را از هر نقطه ای از دنیا به راحتی از طریق کانال های ارتباطی مثل اینترنت انجام دهد.در سازمان های مجازی فرآیند بر اساس کامپیوتر، عملیات کسب و کار و سیستم‌های شبکه ای تاسیس می‌شود. با توجه به اینکه شرکت های مجازی در توسعه و پیشرفت بازارخدمات، فعالیت و همچنین استقبال فراوانی از این شرکت‌ها نقش کلیدی به سزایی داشت. امروزه شرکت های مجازی اهمیت بسیاری در ارتقاء بهره وری و استفاده بهینه از نیروی انسانی دارند.

برای مثال، از دهه ۱۹۶۰ در یک دوره ۳۰ ساله طراحی تلفن های خانگی بدون تغییر ماند: شرکت‌ها تولید یک محصول ثابت را شروع می کردند و می دانستند که بازار ثابتی برای آن وجود دارد. با ظهور تلفن های همراه، به عنوان کالای مد، به یکباره زمان حیات خط تولید محصول، در بهترین شرایط، به چند ماه کاهش یافت. همچنین چرخه حیات محصول نیز به کمتر از یک سال کاهش یافت. برای مقابله با این چالش، زنجیره‌های تامین به شکل کنسرسیوم همکاری مشترک شرکای متخصصی درآمدند که به سوی همدیگر می‌رفتند تا مهارت لازم برای بهره‌برداری از یک محصول را به‌دست آورند. این کنسرسیوم، به عنوان یک شرکت توسعه یافته، همانند یک شرکت مجازی بود.

یک شرکت مجازی می تواند به صورت “یک سیستم تحویل دادن راه حلها به مشتری که از اجماع موقت تعدادی از قابلیتهای اصلی (با قابلیت شکل گیری مجدد) تشکیل شده است” تعریف شود. شرکت مجازی از ترکیب توانایی ها و قابلیتهای اصلی مختلف موجود در شبکه شکل می گیرد (در صورت نیاز از قابلیتهای شرکای غیر شبکه ای نیز استفاده میکند). اگرچه شرکتهای مجازی شامل قابلیتهای شرکای مختلف هستند ولی عملکردشان به صورت یک شرکت واحد و شبیه شرکتهای موجود است (طبیعت مجازی بودن). به این ترتیب، مراحل تجاری به وسیله یک شرکت خاص انجام نمی شود، بلکه هر شرکتی یک گره در شرکت مجازی است که ارزشی را به زنجیره محصول می افزاید.

از جمله مزایای این طرح می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
_فراهم شدن بستر لازم برای خلاقیت و نوآوری
_تسریع کار سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی
_پراکندگی جغرافیایی
_فرامرزی بودن فعالیت ها با ثبت شرکت مجازی
_ایجاد بستر ICT
_کاهش هزینه های مربوط به اجاره مکان فعالیت
_افزایش تحرک و انعطاف پذیری زیاد در مشاغل
_مشارکت کنندگان متغیر
_برابری شرکا
_امکان استفاده از نیروی کار دفتری بصورت مشترک بدون نیاز به انجام هزینه بالا
_امکان بهره گیری مشترک از امکانات و تجهیزات اداری
_تجهیز محل کسب و کار به امکانات روز ارتباطی و مخابراتی
_حفظ و گسترش ارتباط با مشتریان و عدم از دست دادن ارتباط آن ها
تمامی این عوامل سازمان ها را به سمت مجازی شدن سوق می دهد.برای راه اندازی این سازمان ها شرایط خاصی باید فراهم گردد که در ذیل به آن اشاره می گردد.
ضوابط و شرایط راه اندازی دفتر کار مجازی یا شرکت:
_دارا بودن دفتر کار یا مکان فعالیت مجهز به امکانات ذیل(دارای سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی که در آن امکان اجاره به غیر لحاظ شده است)
_اتاق جلسات و قرارهای کاری
_اینترنت
_خطوط تلفن ثابت
_امکان دریافت فکس
_یک آدرس پستی ثابت جهت مکاتبات اداری
_نصب تابلو دفتر کار مشترک در ورودی مکان فعالیت
ضوایط و شرایط راه اندازی دفتر کار مجازی یا شرکت
به منظور ارائه خدمات و تسریع کار سرمایه گذران و فعالین اقتصادی بابت اجاره مکان و فعالین اقتصادی بابت اجاره مکان فعایت و کاهش هزینه‌های مربوط به آن و همچنین توسعه بازار فعالیت و خدمات در سطح منطقه و برقراری و حفظ ارتباطات بیشتر و مناسب‌تر بین مشتریان و فعالان اقتصادی، راه اندازی دفتر کار مجازی یا مشترک در منطقه آزاد انزالی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
ضوابط و شرایط راه اندازی دفتر کار مجازی یا شرکت:
-دارا بودن دفتر کار یا مکان فعالیت مجهز به امکانات زیر( دارای سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی که در آن امکان اجاره به غیر لحاظ شده است)
-خطوط تلفن ثابت
– امکان دریافت فکس
– اینترنت
– یک آدرس پستی ثابت جهت مکاتبات اداری
– اتاق جلسات و قرارهای کاری
– نصب تابلو دفتر کار مشترک در ورودی مکان فعالیت
دفتر کار مجازی:
اشخاص حقوقی که اقامتگاه قانونی ندارند می‌توانند به دلخواه برای مدت ۳ماه از صندق پستی یا ۶ ماه استفاده نمایند.
روش شناسی شرکت مجازی:
کلا در تاریخ حیات فعالیت‌ها مرجع و زمان دارند، ولی در روش شناسی توضیحاتی در مورد مرجع و زمان فعالیتها ارایه نمی شود. بنابراین کاربران روش شناسی، خودشان باید مشخص کنند که کدام یک از فعالیتها به موقعیت لحظه ای آنها مربوط می شود. همچنین باید مسیر زمانی و ترتیب اجرایی آنها را مشخص نماید. برای این منظور می تواند از تاریخ حیات ارایه شده الهام بگیرد، ولی همانطور که گفته شد فعالیتها می توانند در مسیرهای دیگر آشکار شوند.
در قسمت اول روش شناسی، نمای کلی فعالیتهای چرخه حیات شبکه شرکت‌ها برای راه اندازی و مدیریت شبکه شرکت‌ها ارایه می شود. در قسمت دوم، راه اندازی و مدیریت شرکت‌های مجازی بیان می شود.ده شرکت برتر حوزه مجازی در سال ۲۰۱۶ از دیدگاه وبسایت

-ده برتر حوزه مجازی سازی در سال ۲۰۱۶ از دیدگاه وبسایت Server Watch
۱- شرکت vmWare
۲- شرکت Microsoft
۳- شرکت Citrix
۴- شرکت RedHat
۵- شرکت Oracle
۶- شرکت Amazon
۷- شرکت Google
۸- شرکت Parallels / Odin
۹- شرکت Huawei


نوشته شده در : یکشنبه 3 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

گواهینامه ده ساله برند


هر گاه شخصیتی حقیقی و یا حقوقی با استفاده و رعایت تشریفات قید شده در قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات برندی را تعریف و به ثبت برساند تا بوسیله آن تمامی محصولات و خدمات خود را شناسنامه دار کند و با محصولات سایرین تمایز ببخشد حق انحصاری استفاده از این برند یا علامت تجاری را به دست می آورد و هیچ فرد دیگری بدون اجازه صاحب برند حق دخل و تصرف و کپی برداری از آن را نخواهد داشت.

رویه ثبت برند به این شکل بود که پس از درخواست صاحب برند و در صورت تایید کارشناسان اداره مالکیت معنوی باید تشکیل پرونده می شد و نهایتا موضوع ثبت برند در دفاتر مخصوصی با قید موارد زیر ثبت می شد.

تاریخ ارائه اظهارنامه و شماره ای به عنوان ترتیب اظهارنامه، تاریخ ثبت علامت تجاری، نام و نام خانوادگی متقاضی یا صاحب برند، تابعیت و اهلیت مالک برند، آدرس محل اقامت مالک برند، مدت اعتبار برند و ...

سپس پیش نویسی برای اگهی شدن در روزنامه رسمی برای برند آماده می شود و پس از درج این آگهی به مدت سی روز علامت تجاری ثبت نهایی و گواهینامه ثبت برند برای مدت 10 سال از زمان ثبت برند صادر می شود و با پیوست یک نمونه کامل  به ادرس متقاضی ارسال می شود.

در گواهینامه صادر شده ثبت برند و علامت تجاری ده ساله باید موارد زیر قید شده باشد:

    تاریخ ارائه اظهارنامه ثبت برند
    شماره ثبت اظهارنامه در دفاتر ثبت اداره مالکیت معنوی
    تاریخ ثبت علامت تجاری و شماره ثبت نام و نام خانوادگی مالک حقیقی یا حقوقی برند
    تابعیت، اهلیت ، ادرس و نوع تجارت مالک علامت تجاری
    طبقات ثبت برند
    نوع محصول و یا خدمات مرتبط با طبقات برند
    اگر برند یا علامت تجاری سابقه ثبت در کشور و یا منطقه دیگری را دارد، محل، تاریخ ثبت و شماره ثبت ان
    تاریخ صادر شدن تصدیق علامت تجاری
    مدت اعتبار برند با ذکر تاریخ شروع و پایان
    امضا ذیل ان توسط رئیس شعبه ثبت برند و همچنین مدیر کل اسناد و مدارک

برند یا علامت تجاری در مدت 10 سال از زمان صدور اعتبار دارند و در این مدت صاحب برند دارای حقوق منحصر به فردی در قبال برند است. این برند با اجازه صاحب برند قابل خرید و فروش و اجاره می باشد و در هر مرحله در صورت صلاحدید خود صاحب برند می تواند به غیر واگذار شود برای استفاده از همه حقوق و یا قسمتی از طبقات آن به دیگری اجاره داده شود  و یا در قبال خدمات حق استفاده داده شود.

از این رو افرادی که تمایل به استفاده از برند ثبت شده به نام فرد دیگر را دارند باید با اجازه او  و عقد قراردادی محضری این امتیاز را دریافت نمایند در غیر این صورت فرد صاحب برند می تواند با مشاهده هرگونه تخطی از طرف افراد دیگر در خصوص تضییع حق برند او مانند استفاده از برند بدون اجازه و یا اقدام به ثبت نمونه مشابه و ... به دادسرای تهران که مسئول رسیدگی به این موارد است شکایت و حقوق خود را مطالبه نماید.

پس از دوره ده ساله اعتبار گواهینامه ثبت برند صاحب برند یا علامت تجاری می تواند در صورت نیاز به ادامه استفاده از برند به عنوان فرد دارای امتیاز و اولویت از شش ماه زودتر برای تمدید دوره برند اقدام نماید.

تمدید برند نیز مطابق با روش ثبت برند انجام می شود که در مقالات جداگانه توضیح داده شد ولی پس از تمدید علامت تجاری یک گواهینامه ده ساله دیگر برای فرد تهیه و ارسال می شود.


نوشته شده در : یکشنبه 3 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

آیا با شرایط ثبت برند نان صنعتی آشنایی دارید ؟

نان از گذشته تاکنون در سفره های ایرانی جایگاه ویژه ای را داشته است. در گذشته انواع نان ها زیاد نبود اما امروزه نان های صنعتی بسیاری وارد بازار شده است.

با توجه به افزایش جمعیت کشور و تقاضای مردم برای انواع مختلف نان، نقش محوری آن در تغذیه روزانه مردم و اهمیت اقتصادی نان، امروزه برندهای متعددی در این زمینه فعالیت دارند.

چنانچه شما نیز از افرادی هستید که در این زمینه فعالیت دارید، می توانید برای خود برندی تعیین نموده و آن را به ثبت برسانید. برند یک حقوق انحصاری را برای کالا و خدمات ارائه شده ایجاد می کند که برای مشتریان و مخاطبان خود جلب اطمینان می کند. با ثبت برند از برند و همچنین صاحب آن و سرمایه اش محافظت می شود که این محافظت توسط مراجع قانونی انجام می شود. حفاظت از برند از ارائه خدمات نادرست و همچنین تلاش های نابه جای رقبا و متقلبان و سودطلبان جلوگیری می کند که با وجود این شرائط ارائه خدمات و کالاهای تولید شده در بهترین و منصفانه ترین شرایط انجام می شود.
ثبت علایم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد.ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.
حفاظت از برند مدت مشخصی دارد که به مدت 10 سال می باشد و به انتخاب شخص مشخص می شود که 6 ماه قبل از اتمام تاریخ اعتبار آن باید برای تمدیدش مراجعه کنند در غیر این صورت هیچ حق مالکیتی نسبت به برند نمی توانند داشته باشند. زمانی که به علامت تجاری رسمیت می بخشید صاحبان علامت سود بیشتری می برند و همچنین می توانند برند خود را مطرح کنند و سرمایه گذاری خود را گسترش دهند.
در ادامه به بررسی شرایط و مدارک ثبت برند نان صنعتی می پردازیم :

الف) شرایط ثبت برند نان صنعتی
علائمی قابل ثبت است که دارای خلاقیت و ابتکار بوده و با سایر برندها وجه تمایز داشته باشد. همچنین علائم انتخابی، نباید باعث گمراه کردن گردد و مشتریان را به اشتباه بیندازد. قابل توجه است،  واژه های عام امکان ثبت شدن برای برند را ندارند .
بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

ب) مدارک لازم
1- اظهارنامه برند
2- نسخه اصلی نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر ده در ده سانتی متر باشد.
4- اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد ، ارائه خواهد شد.
5- چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید. در هر حال، علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
6- در صورت سه بعدی بودن علامت ، ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند ، الزامی است.
7- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
8- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت
9- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار، اتحادیه یا دستگاه مرتبط، در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
10- مدارک مثبت هویت متقاضی
11- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
12- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
13- در صورتی که متقاضی درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت علامت باید درخواست خود را همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه، به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید.

این درخواست باید مشتمل بر موارد ذیل باشد :
1- تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
2- کشوری که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده و یا در صورت منطقه ای یا بین المللی بودن اظهارنامه ، اداره ای که اظهارنامه در آن جا تسلیم شده است.


نوشته شده در : یکشنبه 3 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت شرکت شکلات و فرآورده های کاکائویی

شکلات و فرآورده های کاکائویی، یکی از مواد خوردنی پر مصرف در جهان است که روز به روز طعم و فرم آن ها تنوع بیشتری یافته و فناوری تولید این محصولات پیشرفته تر می شود. صنعت شکلات به شدت در حال رشد است؛ به طوری که کسب و کار جهانی 50 میلیارد دلاری در سال روی فروش و مصرف شکلات متمرکز شده است . این موضوع در بیشتر مناطق دنیا از جمله ایران صدق می کند.

در ایران اولین کارخانه شکلات سازی حدود 60 سال پیش راه اندازی شد و به تدریج دامنه این صنعت گسترش یافت. به طوری که امروزه حدود هزار واحد صنعتی با ظرفیت تولید بسیار بالایی در حال فعالیت هستند که بخشی از این تولیدات به خارج صادر می شود.
با توجه به افزایش روز افزون علاقه مصرف کنندگان به مصرف شکلات و تقاضای بازار این محصول، ایجاد یک شرکت در یکی از انواع ( سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود) در زمینه تولید، بسته بندی، توزیع، فروش و صادرات انواع شکلات و فرآورده های کاکائویی می تواند گام مناسبی هم درجهت پاسخگویی به نیاز جامعه و هم عامل خوبی برای سود دهی باشد.
با ثبت شرکت فعالیت بنگاه در سایه حمایت های دولتی و قانون تجارت قرار می گیرد تا در خصوص پیگیری های لازم و در خصوص دعاوی و ... امکان رسیدگی باشد. همچنین از طریق ثبت شرکت امکان عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات به راحتی میسر می گردد.
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله قصد داریم تا به نحوه ی ثبت شرکت شکلات و فرآورده های کاکائویی بپردازیم. بدیهی است خوانندگان محترم، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره تخصصی رایگان در زمینه ثبت شرکت می توانند با ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایند.
ثبت شرکت شکلات و فرآورده های کاکائویی :
پس از اخذ اطمینان نسبت به طراحی موضوع ، در فرآیند ثبت شرکت ، تعیین نوع شرکت یکی از اقداماتی است که در پیشبرد اهداف شرکت نقش مهمی ایفا می کند. از میان شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود از شرکت های رایج ثبتی هستند. شرکت های بامسئولیت محدود با حداقل 2 نفر بالای 18 سال به ثبت می رسند و شرکت های سهامی خاص با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس قابل ثبت هستند.
در ادامه به توضیح بیشتر راجع به این شرکت های متداول ثبتی می پردازیم :

• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

• ویژگی های شرکت سهامی خاص :
۱. در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته های شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.
2. سرمایه شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد.
3. شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
4. سرمایه شرکت به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
5. هیأت مدیره شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد.
۶. شرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.

• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفربرای امورتجاری تشکیل شده وهریک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تامیزان سرمایه خود مسئول قروض وتعهدات شرکت است.

• ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود :
1. حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.
2. حداقل سرمایه با توجه به رویه وحداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
3. سعی شود درنام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود.اسم شریکی که در نام شرکت قید شود حکم شریک ضامن در شرکت را داشته و درآغاز امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.
4. کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که درحین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
5. شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت مؤظف یا غیرمؤظف از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد.
6. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم الشرکه غیرنقدی نماید.
7. در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است.
8. هریک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد، در مجامع دارای رأی خواهند بود.اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری تعیین نماید.
9. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام وغیره درآیند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود. مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
10. انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.
11. مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب تعیین شده باشد.
12. تصمیمات درباره شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد، باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و دراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء گرفته می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد،اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد.
شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی سهامی خاص و با مسئولیت محدود :
الف) شرایط لازم :
جهت ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی سهامی خاص داشتن شرایط زیرلازم می باشد :
1. به موجب ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد." به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند."
2. مطابق ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل سرمایه درشرکت سهامی خاص از یک 100 هزار تومان نباید کمتر باشد.
3. حداقل 35% سرمایه می بایست نقداً پرداخت شود.
ب) مدارک لازم :
مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی سهامی خاص عبارتند از :
1. تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت سهامداران، مدیران و بازرسان
2. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و هم چنین فیش واریزی
3. دونسخه صورتجلسه ی هیأت مدیره ی تکمیل شده
4. دونسخه اظهارنامه تکمیل شده
5. دونسخه اساسنامه تکمیل شده
6. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی(حداقل ۳۵% سرمایه) همراه با فیش واریزی
7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیأت مدیره،مدیرعامل و بازرسان
8.اصل مجوز فعالیت ازمراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
9.اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری درصورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
الف) شرایط لازم :

• برای ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی با مسئولیت محدود داشتن شرایط زیر لازم می باشد :
1. این شرکت با حداقل دو نفر شریک دارای سن قانونی ۱۸ سال تمام قابل ثبت می باشد.
2. هردوعضو شرکت باید سهامدار باشند.
3. حداقل سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۰ هزار تومان می باشد.
ب) مدارک لازم :

• مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی با مسئولیت محدود عبارتند از :
1. تصویر برابراصل با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء، مدیران وهیأت نظار، درمواردی که تعداد شرکاء بیشتر از۱۲ نفر باشد‌.
2. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی وهمچنین فیش واریزی
3. دونسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی مؤسس
4. دونسخه صورتجلسه ی هیأت مدیره
5. دوبرگ تقاضانامه تکمیل شده
6. دوجلد اساسنامه تکمیل شده
7. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
8. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
9. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
10.اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری درصورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیر


نوشته شده در : یکشنبه 3 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

سیب‌هایی که جرم‌گیری به مینای دندان وارد می‌کند

سیب‌هایی که جرم‌گیری به مینای دندان وارد می‌کند


یک جراح دندانپزشک گفت: این تصور اشتباه وجود دارد که جرم‌گیری باعث آسیب‌رسانی به مینای دندان‌ها می‌شود و همچنین برخی از افراد جامعه به اشتباه تصور می‌کنند پس از جرم‌گیری دندان‌هایشان زودتر تغییر رنگ می‌دهد.

 علی مرسلی، جراح دندانپزشک و متخصص درمان ریشه در خصوص ارتباط مصرف قطره آهن و سیاه شدن دندان کودکان اظهار داشت: یک تصور اشتباه از طرف بسیاری از والدین وجود دارد که مبنی بر این است که استفاده از قرص آهن می‌تواند باعث پوسیدگی دندان‌های کودکان شود، در حالی که قرص آهن فقط از رنگدانه تشکیل شده و به هیچ وجه باعث پوسیدگی دندان‌ها نخواهد شد.

این دندانپزشک گفت: در واقع علت پوسیدگی دندان کودکان مصرف بیش از حد مواد قندی است و همانطور که می‌بینید امروزه کودکان در مصرف قند و شکلات پرهیز نمی‌کنند، یکی دیگر از علل پوسیدگی دندان کودکان مصرف شیر است و خواباندن کودکان با شیشه شیر عادت بسیار نامناسبی است که به مرور زمان باعث پوسیدگی و سیاه شدن دندان کودکان می‌شود.

آیا جرم‌گیری باعث آسیب رسیدن به مینای دندان خواهد شد؟

این دندانپزشک تصریح کرد: جرم‌گیری مانع بسیار قوی برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها محسوب می‌شود اما این تصور اشتباه وجود دارد که جرم‌گیری باعث آسیب‌رسانی به مینای دندان‌ها می‌شود و همچنین برخی از افراد جامعه تصور می‌کنند پس از جرم‌گیری دندان‌هایشان زودتر تغییر رنگ می‌دهد در صورتی که این‌گونه نیست.

وی در پایان گفت: باید توجه داشته باشیم که جرم‌گیری به همراه بروساژ باعث می‌شود دندان‌ها به رنگ واقعی خود برگردند. عادت‌های نادرست غذایی و عدم رعایت بهداشت با مرور زمان باعث تغییر رنگ دندان‌ها می‌شود و مردم جامعه این برداشت را دارند که رنگ دندان‌هایشان زودتر تغییر پیدا کرده است در حالی که این تنها یک تصور  غلط است.


نوشته شده در : چهارشنبه 10 آبان 1396  توسط : درسا م.    نظرات() .

علائم عجیبی در بدن که نشان می‌دهد دچار رفلاکس شده‌اید


علائم عجیبی در بدن که نشان می‌دهد دچار رفلاکس شده‌اید


رفلاکس اسیدی از شایع‌ترین مشکلات سلامت است و می‌تواند علائم زیادی داشته باشد. موارد زیر برخی علائم عجیبی است که نشان می‌دهد رفلاکس اسیدی دارید.

  رفلاکس اسیدی از شایع‌ترین مشکلات سلامت است و می‌تواند علائم زیادی داشته باشد. موارد زیر برخی علائم عجیبی است که نشان می‌دهد رفلاکس اسیدی دارید.

مواردی هم هست که نباید رفلاکس را در آن دخیل بدانید.
 

بزاق زیاد

زیاد شدن بزاق دهان، بعد از یک وعده غذایی یا میان وعده می‌تواند نشانه‌ای از رفلاکس باشد. وقتی غدد بزاقی، وجود عامل تحریک‌کننده‌ای را در مری احساس می‌کنند، فعالیتشان را افزایش می‌دهند و آماده می‌شوند که هر چه را در مری وجود دارد یا می‌خواهد به سمت بالا حرکت کند، بشویند و پاک کنند.
 

سینه پهلو

وقتی اسید معده از معده خارج می‌شود، فقط گلو را تحریک نمی‌کند بلکه می‌تواند راه خود را به سمت شش‌ها نیز در پیش بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، شما سر از یک سینه پهلوی شدید درخواهید آورد. اگر به طور مکرر و بدون دلیل مشخصی به سینه پهلو مبتلا می‌شوید، رفلاکس می‌تواند یکی از علل آن باشد.
 

درد قفسه سینه

معمولا افراد، ترش کردگی و سوزش معده را با حمله قلبی اشتباه می‌گیرند. زیاد اتفاق می‌افتد که افرادی با درد شدید قفسه سینه به اورژانس مراجعه می‌کنند در حالی که مشکل اصلی آنها رفلاکس است. عکس ماجرا نیز می‌تواند درست باشد.
افرادی که دچار حمله قلبی شده‌اند به اورژانس مراجعه نمی‌کنند، زیرا تصورمی کنند دچار رفلاکس هستند. اگر میان این دو حالت شک دارید، به پزشک مراجعه کنید.
 

تلخی دهان

اسید معده‌ای که مجبور است به سمت مری حرکت کند، می‌تواند طعم تلخی را در انتهای گلو به جا بگذارد.
 

آسم

اگر مشکلات تنفسی دارید ـ که بویژه شب و در رختخواب تشدید می‌شود ـ عامل آن می‌تواند رفلاکس اسیدی باشد. وقتی به پشت دراز می‌کشید، اسید معده وارد مری می‌شود و ایجاد رفلاکس می‌کند که گاهی با صدای خس‌خس همراه است.
اسید معده می‌تواند وارد مجاری تنفسی شود و به طور مستقیم تحریک تنفسی ایجاد کند. در نتیجه شما با حالت خفگی و سرفه از خواب بیدار می‌شوید.
 

مشکلات بلع

رفلاکس می‌تواند به دلیل صدمات و زخم‌هایی که ایجاد می‌کند، باعث باریک‌شدن گلو شود. در نتیجه غذا در مسیر فرورفتن متوقف می‌شود و فرد احساس می‌کند غذا گلوله شده و خود را در مسیر رسیدن به معده جمع کرده است.
 

مشکلاتی که ناشی از رفلاکس نیست

گاهی وجود توده در گلو یا نیاز به صاف کردن مکرر گلو با رفلاکس اشتباه گرفته می‌شود. این عوارض ناشی از گرد و غبار و دیگر تحریک‌کننده‌هایی است که در هوا وجود دارد. گلودرد، سرفه یا گرفتگی و خشونت صدا نیز می‌تواند براثر رفلاکس ایجاد شود، اما عوامل دیگری نیز در بروز این عوارض نقش دارند.
اگر بعد از دوهفته مصرف داروهای آنتی‌اسیدی که پزشک تجویز می‌کند، بهبودی در این علائم مشاهده نکردید، با متخصص گوارش مشورت کنید.

 


نوشته شده در : چهارشنبه 10 آبان 1396  توسط : درسا م.    نظرات() .

رئیس هیأت بورد رادیولوژی کشور:فلوشیپ رادیولوژی زنان در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی می‌شود

رئیس هیأت بورد رادیولوژی کشور:فلوشیپ رادیولوژی زنان در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی می‌شود


 حسن هاشمی در حاشیه کنفرانس سونوگرافی بارداری و اکوی قلب جنین که به مناسبت روز جهانی رادیولوژی در مرکز همایش های بین المللی رایزن در حال برگزاری است، ضمن تبریک این روز به جامعه بزرگ رادیولوژی اظهارداشت: پرتوشناسی یا رادیولوژی نام یک رشته از تخصص‌های پزشکی است که در این رشته از پرتو ایکس و دیگر اقسام امواج و پرتوها برای تشخیص و درمان بیماری و حالات غیر طبیعی کمک می‌شود.

وی افزود: در 8 نوامبر 1895، ویلهلم کنراد رونتگن، در حالی‌که مشغول تحقیق پیرامون خواص پرتو های کاتدی (همان الکترون ها) بود، به صورت کاملا اتفاقی ،متوجه نوعی پرتو در لامپ کاتدی شد که آن را پرتو ی مجهول یا پرتو x نامید که بعد ها به یاد رونتگن،به آن پرتو رونتگن نیز گفته شد. رونتگن تا 28 دسامبر 1895 خواص این اشعه را به طور کامل بررسی کرد و در مقاله ای دست نویس نتیجه ی آزمایشات خود را بیان کرد. نظر به برجسته بودن مقاله علمی او، اولین جایزه نوبل فیزیک در سال 1901 به ویلهلم کنراد رونتگن اعطا شد.

معاون آموزشی انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد: سابقاً رادیولوژی (پرتوشناسی) اطلاق بر رشته‌ای می‌شد که در آن از روش‌های پرتوی یونیزان استفاده می‌شد. اما امروزه رادیولوژی علوم تصویری غیر پرتوی مثل ام آر آی و سونوگرافی را نیز شامل می‌شود.

هاشمی افزود: رادیولوژی ابتدا فقط جهت بررسی استخوان‌ها استفاده می‌شد ولی پس از آن با کشف ماده حاجب امکان تصویربرداری از کلیه، کبد و سایر اندام‌ها نیز محقق شد. پس از ان با استفاده از کامپیوتر امکان سی تی اسکن فراهم و بعد امواج فراصوت نیز به این عرصه ورود یافت.

وی افزود: در سال 1369 ام آر آی در ایران استفاده شد که امروز تصویربرداری مولکولی توسط این روش قابلیت انجام دارد و حتی با استفاده از آن می‌توان نوع پاتولوژی را مشخص کرد.

رئیس هیأت بورد رادیولوژی کشور با اشاره به فعالیت انجمن رادیولوژی ایران گفت: این انجمن با برگزاری کارگاه آموزشی و بازآموزی همچنین کنگره سالیانه سعی داشته در جهت به روز کردن اطلاعات همکاران گام بردارد و آنها را بر اساس دانش روز توانمند سازد.

هاشمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شدیدا نیاز به راه اندازی فلوشیپ در شاخه‌های مختلف رادیولوژی هستیم، افزود: در جوامع امروز علم رادیولوژی علم عمومی نیست بلکه به عنوان یک رشته فوق تخصصی تقسیم بندی می‌شود لذا باید به سمت فوق تخصصی شدن پیش رویم.

معاون آموزشی انجمن رادیولوژی ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها در دو شاخه اینترونشنال جنرال و نوروسکولار فلوشیپ داریم و رادیولوژی زنان( برای بررسی پستان، بارداری و...) نیز مصوب وزارت بهداشت است و به‌زودی در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی خواهد شد.


نوشته شده در : چهارشنبه 10 آبان 1396  توسط : درسا م.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات